Funkcje kursów walutowych

FUNKCJE KURSÓW WALUTOWYCH:

  • Informacyjna – podstawowa z wszystkich funkcji, informuje nas o cenie obcych walut. Jest to darmowa informacja, która jest wykorzystywana przede wszystkim przez inwestorów, przedsiębiorców oraz inne podmioty podczas procesu oceny, czy warto lokować pieniądze w innej walucie.
  • Cenotwórcza – kurs walutowy przenosi zagraniczny układ cen na krajowy układ cen razem z wynikającymi z tego konsekwencjami dla gospodarki krajowej. Funkcja ta występuje w gospodarce rynkowej przy istnieniu wymienialności walut, jednak może być ograniczana poprzez cła, opłaty i podatki od importu. Trzeba pamiętać, że istnieje także kursotwórcza funkcja cen wewnętrznych, która objawia się we wpływie zmian cen wewnętrznych na kurs waluty krajowej.
  • Współczynnik efektywności wymiany – ceny oraz koszty ustalane są w różnych walutach.
  • Regulator wymiany – zmiany kursu waluty wpływają na zwiększenie albo zmniejszenie ilości  i wartości zawieranych transakcji.
  • Instrument polityki gospodarczej – trzeba pamiętać, że aby kurs waluty mógł być instrumentem polityki gospodarczej, musi być podatny na decyzje i działania władz państwowych.
  • Instrument gier finansowych – to, że kursy walutowe ulegają zmianom w czasie, umożliwia dokonywanie różnych transakcji walutowych.
  • Kryterium porównywalności gospodarek i dochodów państw – kursy walutowe stanowią swego rodzaju wspólny mianownik w sytuacji, gdy chce się porównać wartości wyrażone w różnych walutach.