Od czego zależy kurs walutowy?

od czego zależy kurs walutowy

Kurs walutowy jest to najprościej rzecz ujmując cena jakiejś waluty wyrażona w innej walucie. Każde z państw ma swoją flagę, swój hymn, a także swoją własną walutę, którą posługują się jego obywatele. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii płaci się funtami, w USA dolarami, w Rosji rublami, a w większości państw Unii Europejskiej – euro. Trzeba pamiętać, że każda z tych walut ma inną wartość. Dlatego też za 1 dolara nie dostaniemy 1 funta, a za 1 rubla nie otrzymamy 1 euro.

Kursy walut są ściśle powiązane z sytuacją makroekonomiczną danego kraju, sytuacji na rynku oraz wyników gospodarczych i poziomu stóp procentowych. Każda waluta ma określoną wartość, jednakże wartość ta zmienia się w czasie.

Na zmianę kursów walut wpływają czynniki makro- i mikroekonomiczne. Do czynników makroekonomicznych zaliczyć można przebieg inflacji w danym kraju oraz zmiany na rynku walutowym. Jeśli chodzi o czynniki mikroekonomiczne, wchodzi w to ryzyko związane z posiadaniem i inwestowaniem pieniędzy, albo też koszt, z jakim wiąże się utrata możliwości zakupu dóbr.

Czynnikiem wyraźnie wpływającym na kurs waluty jest PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto. PKB jest uważane za miarę wielkości gospodarki. Jest to wyrażony w jednostce pieniężnej dochód, który został wytworzony w danym roku, na obszarze danego kraju przez obywateli tego kraju oraz obcokrajowców, którzy pracują na jego terenie. Sytuacja, gdy PKB rośnie oznacza polepszenie stanu gospodarki i wzrost produkcji, czego konsekwencją będzie napływ obcego kapitału. W takim momencie z pewnością wzrośnie popyt na daną walutę, a w związku z tym – wzrost jej kursu.

Rynek danego państwa staje się atrakcyjniejszy dla obcego kapitału w sytuacji, gdy wzrastają stopy procentowe. Na poziom stóp procentowych ma wpływ polityka monetarna oraz podejmowane przez Bank Centralny decyzje. Innym czynnikiem mającym wpływ na zmiany kursu waluty jest wspomniana wcześniej inflacja.

Jak się okazuje, ważnym elementem mającym wpływ na kształtowanie się kursu waluty jest sytuacja polityczna i stabilność danego państwa. Niezwykle często zdarza się, że zagraniczni inwestorzy z uwagą śledzą sytuację w jakimś kraju, jakie działania podejmują partie polityczne oraz czy organizowane są jakieś protesty i demonstracje. W sytuacji, kiedy w państwie sytuacja jest stabilna, inwestorzy zakładają, że w przyszłości również tak będzie i nie poniosą strat związanych z negatywnymi zdarzeniami w gospodarce.

Nie można również zapomnieć o takich czynnikach mających wpływ na kurs waluty jak: wielkość bezrobocia, współczynniki klimatyczne, czy też sytuacja partnerów gospodarczych.